Formular de contact

Raportul a trimis site ul special dating, CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA „COOKIES”

Prezintă raportul final de implementare care acoperă întreaga perioadă1. Autoritatea de certificare Transmite cererea de plată a soldului final și situația finală a cheltuielilor2.

Autoritatea de audit Prezintă Comisiei o declarație de închidere, însoțită de un raport final de control.

Prin urmare, în primii trei ani și jumătate de activitate, platforma a cheltuit doar o mică parte din finanțarea disponibilă. Platforma a oferit servicii de consiliere de care beneficiarii s-au arătat foarte satisfăcuți, însă acestea nu au fost prestate într-un mod direcționat 24 Principalul obiectiv operațional al platformei era de a oferi sprijin consultativ de înaltă calitate și personalizat pentru a acoperi cererile individuale ale beneficiarilor care reflectă prioritățile sprijinului consultativ. Curtea a examinat dacă: diferiții beneficiari erau satisfăcuți de sprijinul primit, acest aspect fiind evaluat prin intermediul unui sondaj; misiunile reflectau prioritățile sprijinului consultativ, pe baza unei analize a strategiei, a procedurilor și a informațiilor de gestiune disponibile ale platformei; evoluțiile în ceea ce privește cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare au contribuit la asigurarea unei acoperiri geografice suficiente a nevoilor în materie de consiliere. Figura 4 Marea majoritate a beneficiarilor au primit consiliere tehnică sau financiară Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie

În declarația de închidere se evaluează valabilitatea cererii de plată a soldului final, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acoperite de situația finală a cheltuielilor3. Comisia Europeană Analizează documentele transmise de statele membre și prezintă un aviz cu privire la raportul final de implementare și la declarația de închidere. În cursul procesului de închidere, aceasta clarifică și soluționează toate problemele nerezolvate legate de activitățile de control și audit, efectuând audituri suplimentare și aplicând corecții financiare, după caz.

Plătește soldul final după finalizarea procesului4. Sursa: Regulamentul CE nr.

Raportul a trimis site- ul special dating Omul cauta o femeie

Comisia a admis aceste preocupări și a indicat că, în conformitate cu abordarea sa multianuală, se va ocupa de acestea prin verificări ale eligibilității la închidere.

Prin urmare, riscurile care există la închidere sunt legate de soliditatea procedurilor de verificare aplicate de autoritățile de audit și de Comisie. Curtea a subliniat acest aspect încă din Raportul anual pe 7.

Raportul a trimis site ul special dating Site serios de intalnire pentru tineri

În anexa I sunt enumerate alte rapoarte anuale și rapoarte speciale în care Curtea a scos în evidență importanța verificărilor la închidere în acest domeniu. În acest context, auditul s-a axat pe modul în care statele membre și Comisia au verificat eligibilitatea cheltuielilor declarate. De asemenea, a fost examinat modul în care Comisia a analizat fiabilitatea datelor în raportul final și modul în care a evaluat aceste date.

Mai precis, Curtea a obținut probe de audit din următoarele surse: examinarea celor șapte FISM auditate de Curte în cadrul activității desfășurate în vederea declarației de asigurare pentru și a celei pentru [prin urmare, auditul reflectă rezultatele auditurilor efectuate în Germania 2Lituania, Polonia, Spania 2 și Suedia]; interviuri desfășurate cu funcționari din cadrul DG REGIO și al DG EMPL; analiza altor documente de închidere puse la dispoziție de Comisie, de exemplu examinarea unui eșantion de 27 de pachete de închidere, selectat pe baza raționamentului profesional 8 ; examinarea raportului final de sinteză a datelor referitoare la implementarea FISM, întocmit de Comisie la închidere; un scurt chestionar trimis autorităților de management responsabile de cele șapte FISM enumerate mai sus pentru a se completa datele obținute în cursul auditurilor.

Stimați colegi, Ca urmare a discuțiilor purtate cu o parte din membrii noștri, auditori financiari, înțelegem că există o serie de aspecte legislative legate de aplicarea Legii nr. Astfel, în 18 Decembrie am trimis către ASF o adresă cu aspectele pe care CAFR le-a considerat relevante spre a fi clarificate în numele membrilor săi interesați. Ca urmare a bunei relaționări cu ASPAAS și ASF, în 11 Ianuarie am primit răspunsuri la clarificările solicitate pe care dorim să le avem în vedere în această recomandare, adresată celor implicați în profesie și interesați de acest subiect. În cazul în care tranzacțiile nu sunt realizate la prețul de piață se vor preciza cauzele care au dus la această derogare și politicile de stabilire a prețului.

Aceasta este o consecință a caracterului multianual al perioadelor de programare, astfel cum au fost concepute de Comisie. Observații Orientările Comisiei privind închiderea FISM Orientările Comisiei au fost adecvate și prezentate la momentul oportun, dar nu și în cazul unui anumit domeniu de risc 15 Regulamentele aplicabile cuprindeau șase articole cu dispoziții referitoare la FISM, care se întind în total pe doar patru pagini Erau deci necesare orientări suplimentare, cuprinzătoare și prezentate în timp util, pentru a permite autorităților responsabile de programe 12 să stabilească cu succes eligibilitatea cheltuielilor FISM la închidere.

CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA „COOKIES”

Pe lângă informații detaliate privind condițiile de eligibilitate, orientările conțineau instrucțiuni cu privire la subiectele mai complexe reprezentate de fondurile de garantare, de costurile de gestiune și de dobânzile generate.

Aceste orientări acopereau cerințele de raportare prin intermediul unui model în care erau prezentate informațiile detaliate cerute pentru fiecare instrument. De asemenea, acestea conțineau instrucțiuni cu privire la acțiunile care trebuie efectuate de către autoritățile de management și de autoritățile de certificare în vederea pregătirii pentru închidere, precum și cu privire la acțiunile la închidere ale autorităților de audit Răspunsurile oferite conțineau detalii cu privire la majoritatea domeniilor complexe ale FISM, includeau multiple recomandări prin care autoritățile responsabile de programe erau îndemnate de Comisie să prezinte cheltuielile finale cu mult înainte de termenul de 31 martie și recomandau autorităților Raportul a trimis site ul special dating audit să efectueze audituri tematice cu privire la FISM.

Acest lucru era deosebit de important având în vedere concizia dispozițiilor care existau în legislație cu privire la FISM. Orientările abordau majoritatea subiectelor în legătură cu care Curtea a identificat deficiențe în cursul etapei de implementare: plafoanele pentru costurile și comisioanele de gestiune, acuratețea raportării, cerințele contractuale și calcularea cheltuielilor eligibile în cazul fondurilor de garantare.

Acest aspect prezenta un risc mai mare în cazul FISM, deoarece evaluarea statutului de IMM a fost efectuată de intermediari financiari adesea, bănci private și alte entități din sectorul financiarși nu Raportul a trimis site ul special dating către autoritățile de management.

După cum se arată în continuare în prezentul raport, Curtea a identificat în cadrul auditurilor sale erori cu privire la acest aspect punctul Acestea aveau obligația de a prezenta Comisiei declarația de închidere, însoțită de raportul final de control, evaluând cererea de plată a soldului final și furnizând o opinie cu privire la legalitatea și regularitatea sumelor incluse în declarația finală de cheltuieli.

Această evaluare se baza pe toate activitățile de audit efectuate pentru perioada de programare. În toate cazurile, cu excepția unuia, grupul a gestionat o structură de fonduri de participare și a selectat intermediari financiari pentru a gestiona fondurile specifice Pentru aceste structuri, autoritățile de audit nu au fost în măsură să efectueze verificări la nivelul fondului de participare din cauza limitărilor impuse de Grupul BEI asupra drepturilor de acces Caseta 1 prezintă două exemple de abordări diferite utilizate de autorități de audit în ceea ce privește auditul instrumentelor gestionate de Grupul BEI.

Caseta 1 FISM gestionate de Grupul BEI: abordări diferite, rezultate diferite În cazul unui FISM din Lituania, sfera raportului privind procedurile convenite 21 întocmit de auditorul extern nu acoperea verificări la intermediarii financiari sau la destinatarii finali. Autoritatea de audit a efectuat însă propriile teste detaliate la aceste niveluri, acolo unde era necesar.

Curtea a auditat acest FISM pentru declarația de asigurare aferentă exercițiului și, în cadrul reefectuării activității autorității de audit, nu a identificat nicio cheltuială neeligibilă.

În cazul unui FISM din Spania, în mod similar, sfera raportului privind procedurile convenite întocmit de auditorul extern nu acoperea verificări la intermediarii financiari sau la destinatarii finali.

Autoritatea de audit a interpretat că limitarea mandatului său pentru instrumentele gestionate de Grupul BEI o împiedică să desfășoare activități la vreun nivel. Pentru a obține asigurare pentru închidere, autoritatea de audit s-a bazat pe controalele realizate de BEI și pe procedurile convenite. Curtea a auditat acest FISM pentru declarația de asigurare aferentă exercițiului și a identificat cheltuieli neeligibile.

Raportul a trimis site ul special dating Am intalnit omul din via a mea la 40 de ani

Aceste rapoarte acopereau o serie de verificări specifice legate de crearea și de implementarea instrumentelor la nivelul fondului de participare, dar, prin natura lor limitată, nu puteau exprima o asigurare cu privire la eligibilitatea cheltuielilor debursate de instrumentul financiar.

Înorientările Comisiei referitoare la închidere au modificat de la 31 decembrie la 31 martie data finală pentru contribuțiile de la FISM către destinatarii finali, prelungind efectiv perioada de eligibilitate Statele membre aveau obligația de a restitui Comisiei, la închidere, toate fondurile neutilizate.

Dacă perioada de eligibilitate nu ar fi fost prelungită, un volum semnificativ de fonduri ar fi rămas neutilizat, așa cum o demonstrează cei 2,6 miliarde de euro reprezentând cheltuieli suplimentare aferente FISM efectuate între 1 ianuarie și 31 martie Posibilitatea ca FISM să efectueze plăți către destinatarii finali până la 31 martie a limitat capacitatea autorităților de audit de a obține asigurarea că toate cheltuielile au fost legale și regulamentare în timp util pentru termenul de depunere a declarației de închidere care era tot 31 martie Comisia nu cunoaște cuantumul cheltuielilor suplimentare declarate de statele membre între 1 ianuarie și 31 martie și acest cuantum nu a putut fi stabilit pe baza informațiilor puse la dispoziție pentru auditul Curții.

Pentru 11 dintre cele 27 de programe existau limitări ale sferei auditului, deoarece anumite cheltuieli, inclusiv cheltuieli aferente FISM, au fost declarate după data la care autoritatea de audit și-a extras eșantionul final pentru declarația de închidere.

Chiar dacă aceste cheltuieli au fost excluse efectiv din activitatea de audit prezentată în pachetele de închidere depuse până la 31 martieele au fost totuși auditate ulterior prin activități suplimentare. Acest lucru a necesitat timp și resurse suplimentare din partea Comisiei și a autorităților de audit, ceea ce a întârziat procesul de închidere, l-a prelungit și i-a redus eficiența.

Raportul de COMPRESIE - MAZDA - INFINITI

Autoritățile de audit au efectuat majoritatea verificărilor necesare, dar unele erori au rămas nedetectate 32 Curtea a început să examineze activitatea referitoare la închidere desfășurată de autoritățile de audit la nivel de operațiuni începând cu declarația de asigurare pentru exercițiuldupă ce autoritățile responsabile de programe transmiseseră Comisiei pachetele de închidere.

Caseta 2 conține un instantaneu al activității de audit a Curții la închidere.

 • Raportul a trimis site- ul special dating.
 • Femeia belgiana intalnire pe Skype
 • Raportul special: Închiderea instrumentelor financiare din perioada

Curtea a identificat doar într-unul dintre cele 19 pachete deficiențe în eșantionarea realizată de autoritățile de audit. Atunci când au fost identificate deficiențe legate de sfera, de calitatea sau de documentarea activității autorităților de audit, Curtea a reefectuat activitatea la nivel de operațiune. Într-unul dintre cele 4 cazuri, motivul creșterii a fost o eroare importantă constatată de Curte la nivelul unor cheltuieli aferente FISM. Acestea acopereau aspectele relevante impuse de legislație și de orientări.

Formular de contact

Deși, în general, autoritățile de audit efectuaseră verificările necesare, Curtea a identificat totuși unele deficiențe. De exemplu, în cazul în care fișele de verificare cer auditorului: să verifice că toate cerințele privind achizițiile publice au fost respectate, atunci ar trebui totodată verificate și luate în considerare actele adiționale la contracte; să verifice statutul de IMM al unui destinatar final, atunci ar trebui luate în considerare toate criteriile pentru statutul de IMM, inclusiv normele privind societățile afiliate și societățile partenere; să confirme eligibilitatea plății unui împrumut, atunci ar trebui efectuată la momentul auditului o evaluare a eventualelor anulări sau operațiuni abandonate.

 1. Femeia care cauta om in Floren a in Gers
 2.  - Они не преступницы - глупо было бы искать их, как обычных жуликов.
 3.  Не может быть! - сказала она по-испански.
 4. Скажи, Танкадо действительно умер от сердечного приступа или же его ликвидировал кто-то из ваших людей.
 5. Codul cuponului pentru site ul de dating

Tabelul 3 Declarațiile de asigurare ale Curții de Conturi Europene pentru și destinatari sau plăți neeligibile Eroare Descriere Instrument financiar neeligibil Instrumentul financiar în ansamblu nu îndeplinea principala cerință de eligibilitate conform căreia acesta ar trebui să finanțeze în special IMM-uri. Destinatar neeligibil O analiză a societăților afiliate a arătat că destinatarul împrumutului nu era un IMM.

Plăți neeligibile Două împrumuturi declarate drept plăți eligibile fuseseră anulate cu mult înainte de închidere. Declarare incorectă a fondurilor reutilizate Fonduri restituite de destinatari finali din prima rundă de investiții au fost reinvestite și declarate Comisiei pentru rambursare a doua oară. Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Aceste deficiențe erau legate de documentarea insuficientă a activității de audit desfășurate și de lipsa de probe Intalnirea fetelor Montreal audit în sprijinul rezultatelor Curtea nu a putut verifica explicațiile autorităților de audit utilizând documentația de audit a acestora și alte probe disponibile.

Tabelul 4 Declarațiile de asigurare ale Curții de Conturi Europene pentru și — deficiențe în utilizarea fișelor de verificare Eroare Descriere Documentație de audit insuficientă Conform fișei de verificare utilizate pentru audit, costurile și comisioanele de gestiune au făcut obiectul unui audit suplimentar. În documentația de audit nu existau însă Raportul a trimis site ul special dating ale unor activități suplimentare de audit sau ale unor documente suplimentare examinate.

Raportul a trimis site ul special dating femei singure care caută bărbați din Craiova

Documentație de audit insuficientă și deficiențe ale activității Dosarele de audit nu pot dovedi că diferitele teste au acoperit toate cerințele de eligibilitate. Testarea criteriului referitor la statutul de IMM în cazul entităților afiliate altor entități nu a fost întotdeauna realizată în mod corespunzător. Documentație de audit insuficientă și pistă de audit insuficientă Verificările efectuate nu au fost bine documentate în fișele de verificare, în rapoarte sau în alte documente. Lipseau trimiteri la documentele relevante.

 • Numărul de serie al spălătoriei Desfășurarea procedurilor legate de cererea de service.
 • Dating Woman Doha
 • Politica de confidențialitate - TIXE

Probele de audit nu au fost stocate. Trei dintre aceste erori au avut un impact financiar care a redus Cauta i fermele fetelor cheltuielilor eligibile la închidere. S-a constatat că majoritatea autorităților de audit și-au desfășurat activitatea în conformitate cu strategiile lor de audit, ținând seama de reglementările aplicabile și de orientările furnizate de Comisie.

Totuși, nu toate autoritățile de audit au efectuat în mod sistematic audituri tematice 28iar acolo unde acestea au avut loc, activitatea nu a fost întotdeauna suficientă pentru a se identifica neregulile semnificative În unele cazuri, informațiile legate de activitatea desfășurată cu privire la cheltuielile FISM erau prea succinte, ceea Raportul a trimis site ul special dating i-a determinat pe auditorii Comisiei să ceară detalii Raportul a trimis site ul special dating și a antrenat revizuirea rapoartelor.

În unele cazuri, informațiile privind corecțiile aplicate cheltuielilor FISM nu erau disponibile suma sau tipul. Nu toate rapoartele finale de control examinate de Curte ofereau același nivel de detaliere a informațiilor.

Nu exista nicio cerință ca autoritățile de audit să își prezinte corecțiile în funcție de tip de exemplu, achiziții intalneste femei din nisporeni, ajutoare de stat, instrumente financiare etc.

Cu toate acestea, deficiențele discutate mai sus au afectat într-o anumită măsură fiabilitatea activității lor și anumite erori au rămas nedetectate, așa cum o demonstrează erorile identificate de Curte și de Comisie. După caz, Comisia a cerut informații, a solicitat efectuarea unor activități suplimentare sau a formulat observații a căror importanță și impact financiar variau. Tabelul 5 și tabelul 6 prezintă situația la 31 decembrie a activităților de închidere desfășurate de Comisie cu privire la programele operaționale din domeniul coeziunii care conțineau FISM.